Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. De holistisch therapeut: Digna Tjon A San, Gewoon Gelukkig Gezond, gevestigd te Amsterdam, Sommelsdijkstraat 3, 1107 WD.
 2. De klant; de wederpartij van Gewoon Gelukkig Gezond
 3. Coaching, therapie, incidentele adviezen, losse verrichtingen, workshops, trainingen, levering van supplementen dan wel andere incidentele diensten die de holistisch therapeut in opdracht van cliënt worden uitgevoerd.
 4. Traject: een overeenkomst betreffende meerdere losse diensten/verrichtingen en/of een overeenkomst waaruit gedurende langere tijd losse diensten/verrichtingen voorkomen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Op alle overeenkomsten tussen de holistisch therapeut enerzijds en de klant anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 2. Acceptatie van een prijsafspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de klant de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cliënt.
 3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de holistisch therapeut zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

 1. Een overeenkomst kan zowel een traject, workshop, als losse diensten/verrichtingen betreffen.
 2. Een overeenkomst tussen de holistisch therapeut en de klant komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de klant of een mondelinge bevestiging van een individueel consult.
 3. Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen inhoudt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat de coach/therapeut/holistisch therapeut schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.
 4. Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of ingeval van een individueel consult mondeling hebben bevestigd.

Artikel 4. Duur overeenkomst en ontbinding

 1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van een traject c.q. losse diensten/verrichtingen. Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen worden verlengd.
 2. Een klant is gerechtigd een traject te ontbinden binnen 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst, mits er na totstandkoming van de overeenkomst reeds kosten zijn gemaakt door de holistisch therapeut, coach, therapeut, of indien er reeds bestanden zijn opgestuurd ter voorbereiding van het traject zoals mp3’s, handboeken, etc.
 3. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien:
 • De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet heeft nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
 • Voor de wederpartij faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.

Artikel 5. Annulering

 1. Annulering van afspraken voor individuele personen voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden. Vervanging door een andere persoon, geregeld door de cliënt wordt niet als annulering beschouwd.
 2. Voor annulering van losse consulten, anders dan trajecten, en workshops gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
 • Bij annulering tot 48 uur voor aanvang is de cliënt geen kosten verschuldigd.
 • Bij annulering minder dan 48 uur voor aanvang van een consult is de cliënt 50% van het bedrag voor het consult verschuldigd.
 • Bij annulering na de aanvangstijd van een consult, is de cliënt 100% van het bedrag voor het consult verschuldigd.
 • Indien een consult op verzoek van een cliënt wordt verschoven naar een latere datum is de cliënt bij verschuiving tot 48 uur voor aanvang van het consult geen kosten verschuldigd, binnen 48 uur of minder voor aanvang, 50% van het bedrag voor het consult en na aanvang van het consult het volledige bedrag.
 • Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de holistisch therapeut gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem/haar gemaakte kosten.
 • De holistisch therapeut is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip. Dan zal hij dit uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip dienen kenbaar te maken, waarbij voor de cliënt de meest gunstige reistijd zal worden aangehouden.
 1. Voor annulering van trajecten, (workshops of trainingen) gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
 • Bij annulering tot 48 uur voor aanvang is de cliënt geen kosten verschuldigd.
 • Bij annulering minder dan 48 uur voor aanvang van een traject, workshop of training is de cliënt 60% van het bedrag voor de huur van de locatie verschuldigd.
 • Bij annulering na de aanvangstijd van een consult uit het traject, of een workshop/training, is de cliënt 75% van het bedrag verschuldigd.
 • Indien een consult op verzoek van een cliënt wordt verschoven naar een latere datum is de cliënt bij verschuiving tot 48 uur voor aanvang van het consult geen kosten verschuldigd, binnen 24 uur of minder voor aanvang 60% verschuldigd, en na aanvang van het consult 75%.
 1. Om deel te kunnen nemen aan workshops dient een aanmeldformulier volledig te worden ingevuld. De cliënt dient ten allen tijden akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en de privacyverklaring. Ook om deel te nemen aan een traject.
 2. De cliënt ontvangt 6 weken voor aanvang van de workshop een bevestiging en factuur.
 3. Na het ontvangen van de bevestiging van deelname, dient de factuur binnen 14 dagen te worden voldaan, en staat de klant officieel op de lijst.
 4. Indien de klant zich korter dan 6 weken voor aanvang van een workshop meldt, staat de klant met onmiddellijke ingang op de lijst en dient de klant de meegezonden factuur binnen 2 werkdagen te voldoen.
 5. Als de deelnemer zich af meldt na het ontvangen van deze bevestiging worden er annuleringskosten in rekening gebracht. Tussen 15 en 29 dagen voor aanvang, wordt 50% van de totale kosten in rekening gebracht, 1 en 14 dagen en bij geen aanwezigheid wordt het totale bedrag in rekening gebracht.

Artikel 6. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht. 

 1. De holistisch therapeut zal alle informatie betreffende de klant die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van zijn/haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover holistisch therapeut daartoe verplicht is of de holistisch therapeut toestemming heeft verkregen.
 2. De holistisch therapeut zal een geheimhoudingsplicht zoals beschreven in lid 1 opleggen aan zijn/haar medewerkers en eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.
 3. De holistisch therapeut zal volgens van tevoren gemaakte afspraken kwantitatieve rapportages over trajecten op aanvraag van de klant verstrekken, met inachtneming van de AVG wet van 2018.

 Artikel 7. Eigendomsrecht

 1. Alle audio- en videobestanden, mp³ bestanden, geleverde teksten, handboeken en readers, blijven eigendom van Gewoon Gelukkig Gezond.
 2. De in lid 1 van art. 7 Eigendomsrecht, genoemde eigendommen zullen niet gekopieerd dan wel verspreid worden.

Artikel 8. Tarieven 

 1. De tarieven voor consulten en workshops zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst en/of worden vermeld in de offerte voor de betreffende dienstverlening.
 2. Alle aangeboden trajecten/diensten/aanbiedingen/offertes zijn vrijblijvend. In trajecten/diensten/aanbiedingen/offertes genoemde tarieven gelden slechts voor het op dat moment overeengekomen traject/dienst/aanbieding/offerte en gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
 3. Voor consumenten worden tarieven gehanteerd inclusief BTW. Voor ondernemers worden tarieven exclusief BTW gehanteerd.

 Artikel 9. Facturering en betaling 

 1. Dienstverlening voor klanten zal door de holistisch therapeut volgens afspraak middels een declaratie in rekening worden gebracht.
 2. Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen tijdens de dienstverlening.
 3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de particuliere klant voor trajecten en workshops het gefactureerde bedrag vóóraf te hebben voldaan, zonder enig beroep op verrekening.
 4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim.
 5. De holistisch therapeut is gerechtigd zijn/haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. De holistisch therapeut zal de klant tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van zijn/haar dienstverlening.
 6. De klant is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de cliënt. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Artikel 10. Aansprakelijkheid 

 1. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de holistisch therapeut is sprake van een inspanningsverplichting.
 2. De holistisch therapeut geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij/hij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de holistisch therapeut. De holistisch therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade. De holistisch therapeut gaat ervan uit dat de klant juiste en volledige gegevens heeft verstrekt.
 3. Nimmer is de holistisch therapeut aansprakelijk te stellen voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, reputatieschade, opgelegde boetes en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. De holistisch therapeut is niet aansprakelijk voor misinterpretatie door de klant van de inhoud van een workshop, losse dienst of traject. De klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die de klant en de holistisch therapeut gezamenlijk doorbrengen als daarna. De klant is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid en welbevinden.
 5. De holistisch therapeut is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de klant door de holistisch therapeut mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
 6. De aansprakelijkheid van de holistisch therapeut voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar- eventueel met inschakeling van niet ondergeschikten- verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een consult en geadviseerde supplementen.
 7. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de holistisch therapeut beperkt tot het bedrag hetwelk in rekening is gebracht aan de klant.
 8. De klant is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de holistisch therapeut aansprakelijk wil stellen.
 9. De holistisch therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door hem/haar geadviseerde supplementen. De leverancier van deze supplementen, is hiervoor verantwoordelijk en aanspreekbaar. De holistisch therapeut zal zover het in zijn/haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen.  
 10. De holistisch therapeut is nimmer aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging van eigendommen van de klant op de locatie waar de trajecten, workshops gegeven worden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen 

 1. Op de dienstverlening van de holistisch therapeut is Nederlands recht van toepassing.
 2. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de Holistisch therapeut, die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank bevoegd.

Amsterdam, april 2020

Digna Tjon A San

Gewoon Gelukkig Gezond

Sommelsdijkstraat 3

1107 WD Amsterdam

Ingeschreven bij de KvK te Amsterdam onder nummer 62569961.